ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

საქართველოს მგზავრთა წინასწარი მონაცემების შეგროვების პროექტი, რომელსაც ახორციელებს IOM, ევროკავშირის მხარდაჭერით