ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

რისკების მართვა მონაცემების ეფექტიანი ანალიზის საშუალებით