ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

სახელმწიფო უწყებები საქართველოში

 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

იუსტიციის სამინისტრო

შემოსავლების სამსახური

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთს სამინისტრო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი